Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČESKOMORAVSKÝ KLUB MĚSÍC KVĚTEN

22. 5. 2013

ČESKOMORAVSKÝ KLUB Č. 5

AKTUÁLNÍ INFORMACE :

- ALIANCE PRO TRANSFORMACI ČR JE SKUTEČNOSTÍ

- PROF.VALTR KOMÁREK, ČESTNÝ PŘEDSEDA ČSSD ( 82)

ZEMŘEL MINULÝ ČTVRTEK 16.KVĚTNA ZEMŘEL , POHŘEB MĚL DNES.

- NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ČR CHCE ZAKÁZAT 61 POLITICKÝCH STRAN. PŘÍMO SE TO DOTÝKÁ I FORMOVÁNÍ ČESKOMORAVSKÉHO SNĚMU. JEDNÁ SE O BEZPRECEDENTNÍ ZÁSAH DO ÚSTAVNÍCH PRÁV OBČANŮ.

-------------------------------------------------

Z důvodu zpráv o postupu NSS v Brně odkládá předseda ČMND-NDS Jan Valenta svolání ČM SNĚMU na vhodnou dobu a po dohodě se členy ALIANCE PRO T.ČR.

-------------------------------------------------

PŘEDSEDA ČMND-NDS PRODLUŽUJE REFERENDUM O OBSAZENÍ PŘEDSEDNICTVA A GENERÁLNÍ RADY ČMND-NDS DO DOBY KONÁNÍ XIV.VALNÉHO SJEZDU STRANY NA PODZIM.

-------------------------------------------------

ZEMŘEL PROFESOR MILAN VALACH , MLUVČÍ HNUTÍ ZA PŘÍMOU DEMOKRACII PO DLOUHÉ VÁŽNÉ NEMOCI .

-------------------------------------------------

REFORMA TOHOTO WEBU POKRAČUJE V RÁMCI OTEVŘENÍ FÓRA PRO ČLENY ALIANCE PRO TRANSFORMACI .

-------------------------------------------------

ěm politického hnutí OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST

TISKOVÁ ZPRÁVA V Plzni 11. března 2013

Dne 9. b

14. ledna 2013. Po rozší

v souladu se stanovami, odsouhlaseny základní dokumenty pro

řezna se konal v Plzni ustavující sněm politického hnutí Občanská sounáležitost, zaregistrovanéhoření členské základny 5 zakladatelů o zástupce z dalších krajů České republiky byly,činnost hnutí OS, rozhodnuto o podobě

osmi

Ing.Jan E

Ustavující sn

uspo

hlavního cíle pro první pololetí, tj. iniciování vzniku

členného předsednictva a kontrolních orgánů hnutí. Předsedou byl zvolen Václav Vorel, místopředsedyčer a Ing.Oldřich Lukáš.ěm schválil „Poslání hnutí OS“, kterým je sjednocení sil k zásadní transformaci společenskoekonomickéhořádání. (viz. příloha na str. 2 .) Byly rozpracovány a schváleny kroky k naplněAliance sil pro transformaci České republiky

složené ze všech skupin obyvatel.

Hnutí schválilo další postup vytvá

jak ob

zdravé jádro národa.

Za hnutí OS Václav Vorel – p

Kontakty pro poskytnutí dalších informací:

Spojování ob

P

ření celorepublikové struktury tak, aby v regionech podpořilo spojení sil,čanských iniciativ a organizací, tak i neparlamentních politických subjektů, a pomáhalo obnovitředsedasounalezitost@vykroceni.cz, telefon 733 127 170čanů a rozvoj hnutí OS lze podpořit na č. ú. 2500376804/2010říloha: Poslání OS

POSLÁNÍ INICIATIVY OB

ČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST A VZNIKAJÍCÍHO POLITICKÉHO SUBJEKTU

(Text z programových dokument

ů politického hnutí Občanská sounáležitost z 8.8.2012 )

Posláním iniciativy Ob

jeho tvo

obyvatel. Dále zajišt

spole

sou

ob

čanská sounáležitost je znovunalezení a obnova zdravého jádra národa,řivých sil a aktivování a spojování moudrých a kreativních občanů ze všech skupinění trvalé celospolečenské diskuse, hledání a realizace stále lepších foremčensko-ekonomického uspořádání společnosti. Poslání vychází z vědomí zodpovědnosti začasný stav i budoucnost národa, víry a naděje, že lze spojit myšlenky, schopné a odvážnéčany, energii i prostředky pro realizaci kvalitativních změn.

K napln

subjektem, který svojí hodnotovou orientací bude akceptovatelný pro všechny skupiny

obyvatel jako nástroj kooperace, spolupráce a tvo

zkoordinuje vznik celonárodní aliance

transformace

v legitimních volbách. Spole

zem

správc

celospole

subjektem složeným ze zodpov

Základními kameny vyváženosti ekonomického p

stanou: p

lidských hodnotách a spolupráci, posilování regionálních hospodá

kooperativní vztah všech obor

sektoru) a zejména posilování tv

Poslání Ob

spole

dlouhodobého Programu obnovy a rozvoje

Politický subjekt bude rozpušt

návrh nové ob

spolupráci a kooperaci ob

Tímto posláním reaguje Ob

procesem prom

nenásilný, ale d

k participativní s v

ění tohoto poslání se Občanská sounáležitost stává jednoúčelovým politickýmřivého spojení sil. Tento subjekt(tvořené všemi skupinami obyvatel) pro zahájení hlubokéČR a podpoří její první krok, tj. převzetí odpovědnosti za stát občany vítězstvímčná aliance sil pro transformaci ČR převezme a následně svěří správuě, zdevastované politicko-ekonomickou mafií, do rukou občany zvolených profesionálníchů, nad kterými si občané podrží průběžnou kontrolu. Celý proces naplňování novéčenské smlouvy bude důsledně kontrolován občanskou společností a celonárodnímědných osobností.řístupu a péče o kvalitu života seřirozený rozvoj založený na tvorbě reálné ekonomiky, vztahy postavené na základníchřských vztahů a soběstačnosti,ů lidské činnosti (včetně nově koncipovaného zdravého finančníhoůrčího potenciálu národa.čanské sounáležitosti bude naplněno v okamžiku, kdy bude proces trvalé proměnyčensko-ekonomického uspořádání nevratně zakotven v zákonech a bude zahájena realizaceČeské republiky.ěn poté, co aliance sil dohodne novou společenskou smlouvu ačanské ústavy, garantující uvedený kvalitativní přechod od modelu boje kečanů a subjektů na území České republiky.čanská sounáležitost na potřebu změny - posílení kontroly občanů naděny podoby uspořádání a dění v celé společnosti. Vyjadřuje tak vůli iniciovatůsledný přechod od stávajícího modelu zastupitelské demokracieětší přímou zodpovědností a podílením se občanů na správě země.

Role Ob

čanské sounáležitosti a Aliance sil v procesu zahájení transformace:

2009 vznik

Iniciativy

Občanská

sounáležitost

2012

Ob

sounáležitost

(subjekt pro

spojení sil)

Hnutíčanská

Do 04-06/2013

vynucení zm

zákona, nových voleb na

podzim a svobodného

p

médií

společěny volebníhořístupu do veřejnoprávních

2013

Ob

sounáležitost

- sou

aliance

Hnutíčanskáčást

cca

2015

zastavení

č

Ob

sounáležitost

innosti hnutíčanská

Vyjednání shody o zahájení zm

skupinami obyvatel (ob

a organizacemi, politickými subjekty,

osobnostmi s morálním kreditem ...)

Spole

voleb nap

transformaci

ěn se všemičanskými iniciativamičný subjekt doř.Aliance sil pro

Č

2013

ústavodárné

v

eské republiky“Převzetíětšiny

v parlamentu vyhlášeníě a návrhřípravný výboru hnutí Občanská sounáležitost,

sounalezitost@vykroceni.cz,

mobil 733 127 170 Pozn.: politické hnutí Občanská sounáležitost registrováno 14.1.2013

 

2014

programu obnovy

zem

nové ústavy

V Plzni 8. srpna 2012 Václav Vorel – zakladatel, za p

 

HNUTÍ OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST A ČMND-NDS JSOU ZAKLÁDAJÍCÍMI ČLENY ALIANCE PRO TRANSFORMACI ČESKÉ REPUBLIKY .

O DALŠÍCH AKCÍCH ALIANCVE BUDEME INFORMOVAT Z PRVÉ RUKY . ( redakce)

Ustavující sn

 

Náhledy fotografií ze složky fotopostřehy