Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLUB NÁRODNÍCH LISTŮ VYDÁVÁ SERIÁL ČESKÝ KLUB -ZS NA POKRAČOVÁNÍ

21. 1. 2014

NÁRODNÍ LISTY Pražská redakce 2014

XIII.DÍL

ČESKÝ KLUB PROSADIL ŠKOLSKÝ ZÁKON A ZÁKON PROTI LICHVĚ .

AUTOR : Jan Valenta, šéfredaktor Národních list

ů.

POZNÁMKA : NÁRODNÍ LISTY BYLY VÝZNAMNÝM ZPRAVODAJEM PRO VE

ŘEJNOST VŽDY V DOBĚ KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ČESKÉHO KLUBU POSLANCŮ ŘÍŠSKÉ RADY ( SNĚMU) , ZEJMÉNA ZEMSKÝCH SNĚMŮ. PROTO BYLO I DÍKY MINISTRŮM JUDR.ALBÍNU BRÁFOVI A DR. EDMUNDU KAIZLOVI ZA ČESKÉ ZEMĚ MOŽNÉ PROSADIT DŮLEŽITÉ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY SMĚŘUJÍCÍ KE KONSTITUČNÍ MONARCHII . ŽEL OSOBA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. , TOLIK OPĚVOVANÁ POLITIKÁŘI BEZ VÝZNAMU A CHARAKTERU NEBYLA ZÁRUKOU ČESKO-RAKOUSKÉHO VYROVNÁNÍ . PRVNÍ REPUBLIKA I DÍKY JUDR.ALOISI RAŠÍNOVI NAVÁZALA NA ZÁKONY O LICHVĚ. REAKCÍ NA ZAVRAŽDĚNÍ MINISTRA FINANCÍ BYL ZÁKON NA OCHRANU REPUBLIKY PODLE KTERÉHO HROZIL ZA LICHVU A JINÉ ZLOČINY VYSOKÝ TREST !

Jv

Česká veřejnost se probouzela a často se přidávaly Horní Uhry ( Slovensko) , dochází k připojení slovenských- uherských poslanců k Českému klubu.

Pal

čivou otázkou byla jak jsem se zmínil otázka exekucí na majetek, který často převyšoval dluh. Zemědělci přicházeli o pozemky a domky často děděné po staletí, řemeslníci či obchodníci o své dílny a obchody. Mnohonásobnost ceny oproti lichvářským úrokům byla předmětem diskusí v poslaneckých klubech českých stran. Na sklonku kariéry F.L.Rieger doporučil projednat v ZS A ŘR návrhy zákonů proti lichvě a přehnaným úrokům z dluhů . Profesní společenstva a kluby masově podporovaly české poslance obou Národních stran a přidali se i noví Národní socialisté a samozřejmě agrárníci a živnostníci!

O zm

ěnách legislativy za Rakouské monarchie let 1897-98 byla relace v Českém rozhlase 2 ! To umožnilo přijmout tři stěžejní zákony a to : ŠKOLSKÝ, PROTI LICHVĚ A POPLATKŮM, ZÁKON O ZÁLOŽNÁCH, ZÁKON O POZEMKOVÉM FONDU RUŠÍCÍ STŘEDOVĚKÉ POMĚRY PŘI ZABAVOVÁNÍ MAJETKU !

Ve Vídni vznikl spolek KOMENSKÝ garantovaný bratry Jahnovými ( Bed

řichem , Jiljí, Richardem , ale vidíme tu podpisy slavných jmen. Zpravodaji ZS byli v tuto dobu : dr.Karel Mattúš (SVK) nástupce F.L.Riegera ve funkci předsedy Národní strany staročeské , JUDr. Karel Kramář , nový předseda Národní strany mladočeské ( státoprávní), mladý dr. Alois Rašín ( Pokrokář od r. 1907 činitel a poslanec za NS mladoč.) a i František Morávek a syn za Národní listy !

Je naprosto nezpochybnitelné že i p

řes rozpory mezi českými a slovenskými politiky v klíčových otázkách tu na české poměry byla vzácná jednota, které podléhala i německá menšina a šlechta ! Byla přijata Obecní evidence, zpřísněna vydání Českého klubu a Zemského sněmu. Evidence příjmů a výdajů byla oproti současnosti obdivuhodná !

Stálí garanti zm

ěn legislativy :

Dr.Albín Bráf , dr.Karel Bat

ěk, Eduard Drobný, Karel Diner, Václav Formánek, František V. Goler, Jan hrabě Harrach, František Xaver Herold ( též ministr vídeňské vlády) , Josef Herold (bratr) Josef Hlávka ( stavitel), ing. František Křižík ( SVK- vynálezce oblouku- podnikatel- stavitel pražské elektrické dráhy) . Za zmínku stojí maršálek Zemského českého sněmu ( generačně s Nostici) Ferdinand kníže Lobkowitz a jeho bratr Jiří.

Nástupcem dr. Julia Grégra vmajetkoprávních záležitostech byli jeho brat

ři MUDr. Eduard a ing. Miroslav Grégrovi . A zde se ukazuje že krize v klíčových stranách Národních byla očistná, neboť dr. Kramář roku 1907 dr.Aloise Rašína, který se posléze s ředitelem Zemské , později Živnstenské banky ing. Jaroslavem Preissem dohodli získat Národní listy definitivně poté, co staročeská strana ztratila po smrti F.L.Riegera r. 1903 vliv a přes tradiční rozpory nakonec v roce nového volebního zákona 1910 se spojila s mladočechy a i pokrokáři. A byli tu význační poslanci Václav Munzar ( praděd Luďka Munzara slavného herce), JUDr. Václav Naxera, dr. Jindřich Šolc, dr. Augustin Zátka ( zakladatel firmy limonád), spolkoví činitelé, de facto zakladatelé českých zájmových klubů. České spolčování umožnil liberální postoj dlouholetého předsedy ČESKÉHO KLUBU DR.FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGERA A JEHO MANŽELKY MARIE ( dcery Františka Palackého). Škoda, že weikipedia vůbec nezmapovala počátky ČESKÉHO KLUBU. FRANTIŠEK PALACKÝ a jeho zeť F.L.Rieger byli nepochybně austroslavisté . Palacký však byl znechucen Rakousko-Uherským vyrovnáním a plně se ztotožnil s Ludovítem Štúrem v otázce odporu vůči Uherskému nacionalismu .

Pozoruhodný byl nález podpis

ů v návrhových komisích mého prastrýce Bedřicha Valenty a od roku 1908 dědečka Josefa Valenty , který byl od roku 1905 poté co si vzal babičku Mariu ( Slovenka ), což byly podklady pro projednání Zákonů, které dokonce mohla upravit a ponechat I.republika 1918-1938 . Zejména místopředseda NDS a ministr financí JUDr. Alois Rašín nejprve 1918-1919 využil tyto zákony zejména proti korupci a lichvě ve sbírce Zákonů 22/23 ve Švehlově vládě . Musíme přiznat, že i české Záložny umožnily Tomáši Baťovi senioru a jeho bratru Janovi rozšířit malý otcův podnik a lepší daňovou a úvěrovou politikou vybudovat ZLÍN. Kdo si nevzpomene na trochu „tendenční“ televizní seriál „Sňatky z rozumu?“ Jaroslav Prokop a syn BORN, Josef Nehera a Nekolný ( Nedobyl ?) . Ti prošli ČESKÝM KLUBEM.

Pokud p

ůvodní Stavovský sněm zastaral poté, co roku 1849 byl rozehnán Kroměřížský sněm, musíme ve studiu pravdivé historie hluboce se poklonit Františku Palackému a Františku Ladislavu Riegerovi . Císařova protireformace zkrachovala pádem kancléře hraběte Alexandra Bacha, neboť maršálek Zemského sněmu 1861 hrabě Josef Thun byl nucen přijmout návrhy na změny, které roku 1863 zcela otevřely prostor pro emancipaci českého národa.

Spor dr. Julia Grégra sPalackým a Riegerem vyústil sice do rozpadu nejstarší Národní strany (

červen 1848) na dvě části, ale jak se ukázalo přes osobní rozpory a systémové rozdíly ( státoprávní) se stali tmelem ČESKÉHO KLUBU A ZEMSKÉHO SNĚMU ČECH , MORAVY A SLEZSKA .

Pokra

čování Zemský sněm a jeho přerod v kapitole XIV.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky OSOBNOSTI -SLAVNÍ SPOLUOBČANÉ