Jdi na obsah Jdi na menu
 


xi.DÍL SERIÁLU ZEMSKÝ SNĚM SLAVNÉ ŠLECHTICKÉ RODY

29. 12. 2013

XI.DÍL

 

ČESKÝ KLUB – ZEMSKÝ SNĚM V ŘÍŠSKÉ RADĚ :

SLAVNÁ JMÉNA POSLANC

Ů BEZ „OTCŮ VLASTI“

Když se mi do ruky dostalo asi 72 fotografií Zemského sn

ěmu- ČKL tak jsem vybral slavné z řad staročechů, mladočechů a šlechty. Budou v galerii Národních listů, neboť to byly ony, které pohotově informovaly čtenáře o dění ve sněmovně. Věnujme se nyní těm, kteří byli jak ve Stavovském sněmu , tak jejich potomci přešli do Českého klubu .

FRANTIŠEK LOBKOWITZ …………( foto) kníže býval p

ředsedou ZS

ARNOŠT LOBKOWITZ ……………. Bratr knížete

PROKOP LAŽANSKÝ ……………. hrab

ě, jeho předek byl Vítek z Lažan, který byl s mým předkem spřízněn a byl v poselstvu krále Jiřího z Poděbrad r. 1464 !

FRANTIŠEK PALACKÝ 1799-1876 .. HISTORIK , ZAKLADATEL NÁRODNÍ STRANY , poslanec ZS od roku 1848

Národní strana svobodomyslná ( Staro

češi) byla založena těsně před revolucí 1848 dne 5. června ve Žlutých lázních . Následoval I. Všeslovanský sjezd svolaný Františkem Palackým na Žofín .

ALFRÉD A RUDOLF WINDISCHGRETZ … hrabata rakouská nechvaln

ě známý rod jejich potomek bombardoval Prahu v roce 1848 za pětidenní revoluce, kdy zbloudilá kulka zabila jeho ženu .

VINCENC, JAN,PAVEL AUESPERGOVI ….knížecí rod, dvakrát byl Jan a Pavel kanclé

ři Rakouské monarchie a jejich potomek rovněž

Pozn.: Komunisté , kte

ří pronásledovali českou národní šlechtu přijali Pavla Auesperga ml. Do svých řad a stal se vedoucím ideologického oddělení ÚV KSČ za normalizace. Zajímavé že ? Jablko nepadlo daleko od stromu ????

Josef Jan Karel Schwarzenberg ….knížecí rod, byl i místodržitelem a byli ministry . Sou

časný potomek Karel rovněž ministrem zahraničí za nejhorší vlády od roku 1948 .

Pavel Furstenberg, Stefan Paar, Alfréd Transmansdorf ( pob

ělohorská šlechta)

Ji

ří Lamberk ……………..hrabě z jeho rodu pochází Berta z Lamberka

Collorado Mansfeld …….hrab

ě ,majitelé Opočna poté kdy hrabě Vilém Trčka z Lippé si z donucení vzal komtesu Collorado v době vlády Ferdinanda II. Pobělohorská protireformace. Rod Trčků však žije .

TR

ČKOVÉ Z LIPPÉ ……… Z donucení pod hrozbou popravy ( viz Staroměstském nám. 1621) konvertovali ke katolíkům, jejich potomek hrabě Vilém Trčka byl plukovníkem ČS armády na Západě, 1948 emigroval a byl generálním tajemníkem Národně demokratické strany v exilu, roku 2002 v den výročí 27-28. Října 2002 jsem převzal exilové Národní listy, orgán NDS v exilu, od té doby čestný předseda NDS do + 2006 ! – Jeho ředkové byli v mladočeské straně Národní II. S dr. Ladislavem Rašínem byl u zrodu progresívní platformy kterou podporoval dr. Karel Kramář v Mladé generaci .

M

ěšťané : Anton Zahrádka, Valentin Schopfer, František Částka

OTAKAR

ČERNÍN ………kníže byl i ministrem zahraničí a jeho syn předával vládu revoluční Vídni a Praze v říjnu roku 1918 bez krveprolití .

JAN LIMBERK ……………vlastenecký hrab

ěcí rod

JAN KOLOWRAT ………..významný vlastenecký rod známý Jind

řich K. „dědeček automobil“, mecenáš.

JOSEF JAN KINŠTÍ ………… významný vlastenecký rod, Radslav vsou

časnosti je vlastní Chrudim, jeho bratranec Ludvík však kolaboroval s Němci.

JOSEF JAN THUN ……………slavný rod knížat, konvertovali roku 1621 do katolické církve, n

ěkolikrát byl předsedou Zemského sněmu.

MIROSLAV JOSEF KAUNITZ hrab

ěcí rod, založil koleje pro studenty, vlastenec

JAROSLAV JOSEF SALM hrab

ěcí rod, jeho potomci však jsou nechvlně známi ze soudů o restituci ačkoliv byli za války kolaboranty s nacisty.

JOSEF GALLAS ……hrab

ě, jeho předek se podílel roku 1631 na zavraždění Albrechta z Valdštejna, zdomácněli. Jeho potomci se rozptýlili a jeden z nich byl členem NDS , Vladimír Gallas kandidoval do sněmovny v r. 2002 .

JOSEF JI

ŘÍ JAROSLAV ŠTEMBERKOVÉ …vlastenecká šlechta hrabata , potomek znám z ČERNÝCH BARONŮ .

KAREL CHOTEK …….hrab

ěcí rod , jeho dcera Alžběta si vzala následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d Este, stali se předmětem nevole císaře Franz Josefa I. vyřazeni z následnictví a posléze oba zemřeli na následky atentátu v Sarajevu roku 1914 což bylo záminkou k vyvolání I.světové války.

JOHANN BUQUY…….. pob

ělohorská šlechta z konfiskací

JOSEF NOSTICZ………

česká šlechta po níž jsou významné památky

GUSTAV LUTZOW…….n

ěměcká šlechta tolerantní, po něm je Lutzowova třída, později Opletalova v centru Prahy

JOSEF VRATISLAV OPAVSKÝ ..slezská šlechta nejpravd

ěpodobnější Přemyslovec ze slavné větve . Jeho předek Mikoláš Opavský Přemyslovský byl bratrem Václava II. a vévodou Slezským .

čet jmen je pozoruhodný ale všechna by se do tohoto seriálu o Zemském sněmu nevešla. Bohatá korespondence dokládá že oprávněnost obnovy KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ A KLUBŮ NÁRODNÍ DEMOKRACIE JE OPRÁVNĚNÁ VE FORMĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ . Ukázalo se, že máme bohaté vzory a na ně navázat je ctí každého českého patriota .

 

UHÁDNETE ?