Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZEMSKÝ SNĚM BUDE REALITOU DO BŘEZNA ROKU 2014

21. 1. 2014

 

KLUB NÁRODNÍ LISTY ČR - SR

 

ČESKÝ KLUB POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ OBCÍ,MĚST A VENKOVA

1863 AŽ 1938

 

III. ČÁST DESETILETÍ VÝZNAMNÉ PRO DESETILETÍ VÝZNAMNÉ PRO ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ . VSTUP POLITICKÝCH STRAN DO ČKL .

HISTORICI KTERÉ SI PLATÍME STYĎTE SE!

PETICE V BOJI PROTI VLÁDĚ JANA SCHWARZENBERGA A BADENIHO DÍKY PETICÍM A JEJICH VYSLYŠENÍ ČKL A ZS UKÁZALY PRVKY PŘÍMÉ DEMOKRACIE !

 

To co jsem neustále tvrdil při veřejných vystoupeních 1990 až 2012 se ukázaly naprosto pravdivé. Český národ plně se začal aktivizovat v boji za rovnoprávnost s Němci. V ZS jsou Jan E.Purkyně, Karel Purkyně, prof. Alois Jirásek , ing. Josef Hlávka, Antonín Dvořák, Vojta Náprstek, Miroslav Tyrš, dr. Janko Mattúš a to znamenalo příklon Slováků nék Uherskému ale Českému sněmu což musel přiznat ministerský předseda Uherska  hr. Andrássy !

     Císař byl nucen provést změny ve vládě a tak kancléř Bádeni ( dř. ZS) a posléze Andrássy přinutili starého císaře přijmout demokratičtější volební zákon a vyhlásit volby na rok 1893. Nestačím přebírat Petice z té doby. Zoufalý stav držby půdy v zemědělství, nutnost nového Živnostenského zákona a stav dělnictva. Česká sociální demokracie ( I. sjezd 1878) byla částečně řízena Rako0uskou tajnou policií, sledován byl i korunní princ Rudolf, který se scházel s poslanci ČKL-ZS.

Ve vládě se ocitli dr. Josef Kaizl, či Albín Bráf nikoliv dr. Julius Grégr s většinou českých poslanců. Okolnosti smrti následníka trůnu r. 1882 nebyly objasněny !

   Nový následník trůnu František Ferdinand d´Este měl za manželku hr. Žofii Chotkovou, jejíž otec byl místostarostou ČESKÉHO KLUBU –ZS ! To bylo příčinou odporu císaře F.J.I. k uznání jejího rodu a „vyvržení“ z následnictví po F.F.D.E !

   Když císař si nechal přinést objem českých státoprávních petic, které jsem dnes vážil, jeho senilita propukla se záští části Habsburků vůči ČECHŮM ! Ale následník trůnu se začal vymykat. Krátce po zvolení JUDr. Karla Kramáře předsedou Mladočechů (NS) a poslancem jej přijal poprvé ( né naposledy) na Konopišti. Prohlásil tajný výrok, který zřejmě zaslechl fízl : „ Až starý pán zemře, budete vy pane doktorem ministerským předsedou Koruny české, stejně jako Andrássy v Uhrách …“ A od té doby to ve Vídni vřelo….

    Rozmach cechů-klubů zasáhl ČKL natolik, že ovlivnil hospodářství naší země natolik, že 82% HDP Rakousko-Uherska bylo u nás a tím mohl roku 1893  vmést dr. Karel Kramář zastupující celkový rozmach naší vlasti toto císaři do očí!( viz II.díl)

Pokr. IV. Částí

-------------------------------------------------------------------------------------------

NÁRODNÍ LISTY PRAHA

ČESKOSLOVENSKO

ROZVOJ SDPOL

ČOVÁNÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZSKU, SLOVENSKU

AUTOR : JAN VALENTA autorizováno. Výhradn

ě pro Národní listy.

Vedle velmi po

četné německé menšiny, která částečně splynula a ztotožnila se s ČESKÝM KLUBEM A ZEMSKÝM SNĚMEM , tu byli zejména vlastenečtí Slováci, kteří žili v Praze na studiích UK a VŠT. Byly zřízeny Živnostenské a Obchodní komory formou klubů, které úzce spolupracovaly s poslanci ČESKÉHO KLUBU . Přibyly banky, tehdy ještě ovládané Čechy , Němci a Židy!

Rozmach vesnických záložen umožnil rozvoj

českého podnikání a i Zemská banka, později Živnostenská byly ovládány převážně Čechy. Rostl Hrubý domácí produkt (HDP) , který znamenal na konci 19.století a již prvé polovině 20.století nejvýznamější faktor a anomálii politického uspořádání, které garantovala konzervativní vláda císaře Františka Josefa I. Někteří kancléři byli sice českého původu ( Auespergové, Černínové i ministři ( Albín Bráf Nár.str.star. dr. Josef Kaizl apod.) Vlastenečtější šlechtici pak vedle Lobkowitzů, Harrachů či Kinských a i Černínů předsedali za Národní staročechy Zemským sněmům. Integrační proces jak jsem naznačil u dvou Národních stran byl často provázen spory mladočechů a staročechů (NS). F.L.Rieger nesnášel dr. Julia Grégra ale mnohdy v zájmu národa postupovali v Říšské radě ( RR) jednotně a to později i se státoprávními pokrokáři či agrárníky . Nové strany sociální demokraté ale mnohdy i národní socialisté ( ty založil Josef Klečka bývalý člen vedení národní strany staročeské) byli v rozporech malicherní ale vcelku oproti stavu v jakém se nacházíme dnes, tak vůči císaři a Vídeňské vládě postupovali jednotně s výjimkou radikálních J.V. Friče a Ladislava Zápotockého v ČSSD . To je i dnes patrné v čem jsou sociální demokraté stranou nereformovatelnou !

Naši poslanci dokázali prosadit jednodušší da

ňový a na tu dobu přehledný systém, umožňující i Tomáši Baťovi, mému dědovi Josefovi a jiným začít podnikat i ve Vídni ale Baťa, který byl též obuvník jako můj dědeček by dnes u banky alá Bruselské lobby či židovský kapitál v bankách i s mým dědou vůbec neuspěli. Tomáš Baťa nejst. Měl dva syny Tomáše a Jana , jímž už odevzdal díky 2 milionovému úvěru Zemské-Živnobanky prosperující Zlín.

Obrana

českého jazyka vůči německým rakušákům byla nagtolik evidentní, že Petice se k Českému klubu vyznačovaly vzácnou jednotou českých spolků, sdružení, komor a jednotlivců , ale i firem a státních úředníků, lékařů či učitelů. Velký boj svedli i díky tomu, že všechny Petice musel projednat Zemský sněm a i Říšský sněm (RR) . Čtu i menší města jako Bechyně, Hořice, Kolín, Brandýs, Žamberk, Moravská Třebová, Hrozénkov, Hodonín ( tam se bránil můj rod vůči rozpínavosti židů) , Havlíčkův Brod, Přibyslav, zkrátka napříč ZEMĚMI ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Pozoruhodní jsou okleštění Slezané na Opavsku a Olomoucku, ostře bránící český jazyk a kulturu . Podpora činila více než 80% obyvatelstva což vyděsilo po vystoupení Omladiny ( dr. Alois Rašín) a Kramářově projevech v RR roku 1893 a dále 1897 císaře Františka Josefa I. Nedbal na rady arciknížete Františka Ferdinanda d Este, hraběte Chotka ( otce Žofie , manželky F.F.E.) a prakticky zamítl dynastické nároky „nerovného manželství „ .

Celé svazky Petic a doporu

čení našim poslancům nemají v Evropě obdoby. Důvěra i přes tradiční českou svárlivost a rozhádanost tu byla zcela bez pochyby .

Mohou se dnes politici u nás t

ěšit obdobné podpoře? Je to nesouměřitelné, tudíž význam Obnoveného Zemského zřízení učinil české země 82% HDP zemí v rámci mocnářství , umožňující účast v říšské vládě , žel patřičně nevyužitou. Matice školská umožnila nový školský zákon za vlády knížete Pavla Auesperga, který prosadil i nový volební zákon . Před ním byl za nejistých okolností zavražděn hrabě Sturgh ! ( Český rozhlas 2 uvedl relaci před svátky o této etapě).

Byl tu boj proti pozemkové dani zvýhod

ňující německé šlechtice a jak se ukázalo, neměla to Vídeň s námi lehké, jednota poslanců v RR byla mnohdy významnější než jiných národností viz Maďarů vůči Slovákům! Stalo se že vlastně budoucí stát se tvořil společným postupem poslanců za „Horní Uhry ( SVK) „ a Českého klubu. Také nástupce F.L.Riegera r. 1897 byl JUDr. Josef Mattúš , který žil a vystudoval v Praze.Dr. Kramář po Grégrovi byl místopředsedou ZS což byla významná pozice.

Nutno se zamyslet i nad úhledností Petic a Rezolucí , oslovení bylo velmi kultivované a odpovídající slavn

ější tradici našich dějin. Zájmy zemědělců byly brány jako prioritní a podle toho i agrární strana už tehdy úzce spolupracovala( od r. 1898) s oběma národními stranami a živnostenskou stranou. Přestaly pole ležet ladem a statkáři se starali o pozemky daleko lépe nežli dnes !

P

řední místo mezi záložnami převzala Česká spořitelna, prodaná Zemanovou a Špidlovou vládou po umělém krachu českých a moravskoslezských bank do zahraničí . Tehdy za područí Rakouska to nebylo možné !

Vzhledem ke konferenci proti exekutor

ům z 21.12.2013 mne zaujala důrazná Petice proti exekutorskému řádu z roku 1886 . Rovněž to začalo v Brně ! A jak se ukázalo, nový exekuční zákon povoloval pouze soudní exekuce a to bez navýšení odhadu jmění, jak se to lichvářsky děje v současnosti. Proto, exekuční zákon schválený v r. 2002 za sociálně demokratických vlád je i dnes protiústavní. Židovská mafie ( netýká se poctivých židů) dostala už tehdy tvrdou ránu. Lichva se stala součástí trestního práva i za Rakouska a doplnila jej i prvá republika. Ostatně dr. Alois Rašín postavil lichváře mimo zákon !

UKÁZALO SE ZEJMÉNA ŽE PETICE A REZOLUCE OTISKOVALY NÁRODNÍ LISTY A TO UMOŽNILO I VROCE 1910 PROSADIT VOLEBNÍ ZÁKON BEZ MAJETKOVÉHO CENZU A SÚ

ČASTÍ ŽEN! A TO PODNÍTILO DR.RAŠÍNA ABY SE DOHODL NA ODKUP NÁRODNÍCH LISTŮ PRO SLOUČENOU STÁTOPRÁVNÍ DEMOKRACII ( DO R. 1918) OBOU NÁRODNÍCH STRAN. SDS – NDS SE V TU DOBU STALA NEJSILNĚJŠÍ STRANOU ČESKÉHO KLUBU POSLANCŮ….

Pokr. V kapitole XIII.

ČESKÝ KLUB V ZÁVĚRU SVÉHO POSLÁNÍ , VZNIKL I.ODBOJ !

 

ČESKÝ KLUB – ZEMSKÝ SNĚM XII.KAPITOLA ,POKRAČOVÁNÍ

photo_00416.jpg

 

        

 ZÁPIS ČESKÉHO KLUBU POSLANCŮ ŘÍŠSKÉHO SNĚMU