Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZEMSKÝ SNĚM PO OBNOVĚ PRAVOMOCÍ LET 1791 AŽ 1848

16. 12. 2013

V předchozích dílech zabývali vznikem ČESKÉHO KLUBU POSLANCŮ ZS – ŘS , tak za třicet šest let vzniklo jeho propojení s národem pomocí nesčetných petic.

 

 

 

ŘÍZENÍ .1791 až 1799

OBNOVENÉ ZEMSKÉ Z

 

řovna Marie Terezie a její synové Josef II. a Leopold.II. prováděli reformy, které znamenaly pád Jezuitské nadvlády nad školstvím, byla r. 1781 zrušena robota a lidé, zejména nadaní se stěhovali do měst. Trvalo sto let než venkov začal prosperovat.

Císa

 

Musím se zastavit u velkoleposti díla profesora Aloise Jiráska, který tuto dobu popsal v románu F.L.Věk .

V pozdějším díle vidíme slavnostní korunovaci císaře Leopolda II. za českého krále , držel jsem dnes v ruce jeho edikt , kterým vrací

 ZEMSKÉMU SNĚMU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ZÁKONOPDÁRNOU PRAVOMOC ZRUŠENOU CÍSAŘEM FERDINANDEM III. ROKU 1640. ĚM KORUNY ČESKÉ  potvrdil konzervativní nástupce Leopolda II. ( bratr) František I. byť s některými okleštěními pravomocí . Přesto vlastenečtí čeští stavové nabyli vrch nad německy mluvící šlechtou, což byl krok k emancipaci našeho národa. Někteří historici jak z normalizace tak současné době v podmínkách pseudo - demokracie zcela zkreslují toto údobí. čas brzdila cenzúra a zejména u úředníků ( viz XIII.díl F.-L.Věka) odklon od češství ! Císař reagoval nepřiměřeně zejména když Jakobíni nechali ve Francii roku 1793 popravit nejen krále Ludvíka XVI ale i sestru císaře Františka I. královnu Marii Antoinettu ! Jakobínská diktatura měla za následek hrůzy důsledků toho, že zednáři v Iluminátním pojetí okolo Jacoba Weishaupta se ujali řízení Francouzské revoluce, tak díky Narthanu Rotschildovi i řízení Americké revoluce proti Anglii Stuartovců. ř František I. uzavřel „Svatou alianci „ s Ruskem a Pruskem. K moci i díky bankovnímu lobby a majetným vrstvám se dostal ve Francii Napoleon Bonaparte. Tiím bylo nesmírně ztíženo emancipační úsili, které na čas a díky i tomu převzala stavovská šlechta a rodící se nová vrstva buržoasie , takže v určité formě se cítil František I. i jako český král. Problém Slezska vyvstal po sedmileté válce s Pruskem v l. 1740-1747 kterou prohrála matka císařem, Marie Terezie ( ztráta Vratislavy, hlavního města markrabství). ří císařů v roce 1805 u Slavkova je všeobecně známa, když porážka Aliance znamenala vstup Napoleona na naše území a do Polska. Liberalizace u nás se nekonala, císař Napoleon si vzal dceru Františka I. Marii Louisu a vše se odehrálo tak jak víme z historických souvislostí.

TRČKOVÉ- ZAHÁJŠTÍ-KOLOWRATOVÉ OVLÁDAJÍ ZEMSKÝ SNĚM, LICHTENSTEINOVÉ A I LOBKOWITZOVÉ SE DĚLÍ O MOC V ZEMSKÉM SNĚMU .  

 

VIII.POKRAČOVÁNÍ AUTOR : JAN VALENTA ŠÉFREDAKTOR NÁRODNÍCH LISTŮ.

 

 

 

 

 

IX.DÍL STAVOVSKÝ ZEMSKÝ SNĚM-Kdybychom měli prostudovat všechny spisy o Zemském sněmu, asi bychom se museli pohybovat v jiném čase . Zápisy dělali na ručním Losinském papíře ( takový mi kdysi věnoval děda) a rovněž písař velmi souměrnou kurzívou zaznamenal všechny rozpravy.

Do celkem po

Bitva t

Mandátní výnosy císa

Postuláty a obavy konzervativního císa

Není rozhodn

ZNAMENÁ TO, ŽE N

Kniže Clement Metternich je kanclé

Objevují se jména buditel

Mezi vynálezce se zapsali slavní a nedocen

Postuláty acta, rozmíst

Nástupce Františka I. Ferdinand V. „p

Když se tento inteligentní panovník podepisoval tak p

pokračování příště

řádku Stavovského Zemského sněmu dosáhly zprávy z Francie, kde vypukla revoluce, král Ludvík XVI. byl sesazen a internován s celou svojí rodinou, včetně manželky a tou jak víme byla sestra císaře Františka I a dcera císařovny Marie Terezie, Marie Antoinetta. Poměrná mírnější část buržoasní revoluce byla vystřídána na popud Iluminátní mafie okolo sektáře Jacoba Weishaupta Jakobínskou diktaturou, která popravila jak krále tak i královnu Francie . Dnes z mnoha pramenů víme, že Zednáři zosnovali i Direktorium a bankéři jako Nathan Rothschild podpořili Napoleona a samozřejmě revoluci v Americe a vznik USA . ří císařů u Slavkova roku 1805 přes tuhou cenzúru císaře Františka I. ( zodpovědný hrabě Stadion) znamenala jisté oživení v Evropě, avšak ani sňatek Marie Louisy, dcery císaře za Napoleona Bonaparta nedonutil Habsburský dům k větším ústupkům než musel . ře Františka I. z let 1797-1798 doplněné o edikty let 1805-1806 dávaly větší prostor české šlechtě, která však značně byla doplněna po Bílé Hoře cizáky, zejména o německou šlechtu , ale i katolickou protireformaci. Byl tu ovšem „Toleranční patent“ staršího bratra císaře Josefa II ( 1780-1790), umožňující více méně svobodu vyznání . ře byly zřejmé a tak částečně aby uklidnil českou šlechtu vydal několik ediktů po sobě. Václav Matěj Kramerius vydává v té době první naše noviny „ CÍSAŘSKO-KRÁLOVSKÉ POŠTOVSKÉ NOVINY „. Přesto i tyto „smířlivé listy“ byly cenzurovány. Pozoruhodné je že edikty let 10805-1807 byly císařem vydány nejprve česky a poté německy, jink tomu bylo pro Říšskou radu, kde toto bylo vydáno ůpouze německy. Mám v ruce Protokol té doby a podpis předsedy Zemského sněmu knížete AUGUSTA ANTONÍNA LOBKOWITZE. ě na místě, aby za jednak éry Václava Havla a Václava Klause byli upřednostňováni na rozdíl od národní šlechty ( Kolowratové, Černínové, Lažanští, Šternberkové,Trčkové,Kinští, Zahájští), Schwarzenbergové ( dementní Karel potomek větve byl kancléřem a nedávno ministrem zahraničí ), Salmové, Lobkowitzové, Collorado Mansfeldové , povětšinou proslulí krutostí k poddaným, zatímco národní šlechta přijala za svou prvou republiku ve své většině a zřekla se titulů. Dnes opět vidíme : kníže, hrabě ten a ten nejvíce „zprofanovaný“ Schwarzenberg, který rozhodně k elitě národa nepatří. Potomci protireformační šlechty nabyli po roce 1989 značné majetky, zatímco příslušníci vlastenecké šlechty se dodnes o majetek soudí. ĚMECKÁ ŠLECHTA V ZEMSKÉM SNĚMU HRÁLA NEBLAHOU ÚLOHU „TROJSKÉHO KONĚ“ HABSBURSKÉ PROTIREFORMACI PO ROCE 1815 , KDY BYL PORAŽEN NAPOLEON BONAPARTE V BITVĚ U WATERLOO ! řem žel i po nástupu císaře Ferdinanda V. který uměl česky, nechal se korunovat králem a vydával na tu dobu 1830-1848 poměrně pokrokové edikty . ů jako Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramerius a jeho knihkupectví, Václav Thám s divadlem „BOUDA“, kteří se objevují i v románě F.L.Věk Aloise Jiráska . ění Prokop Diviš, Gregor Mendel, Josef Božek ( ČECH TO BYL KDO VYNALEZL AUTOMOBIL) Rostl za císaře Ferdinanda největší český hiastorik, otec národa František Palacký . ění sedadel sněmovny nepřipomíná ani dnešní Senát, natož Poslanecká sněmovna. Překvapivě dobře psané byla pověření české šlechtě od císaře Františka I. slezskému vévodovi Josefovi z Vratislavi (zde je stigma porážky matky císaře s Prusy let 1740-1747) , nebo hraběti Antonínu Kolowratovi. S tím musel počítat kniže Lobkowitz, předseda sněmovny a s češtinou jako úředním jazykem a to byl značný pokrok ! řízvisko Dobrotivý“ nebyl nijak postižen na inteligenci ba naopak, byl sice stižen nemocemi a i horší tělesnou konstrukcí, ale i z dávné historie římských císařů víme, že takový Claudius na tom byl hůře, přesto se tento mírný panovník stal terčem dvorských intrik. ředevším jako král český a pak arcivévoda rakouský . Víme že titul císaře římského a německého ztratil jeho otec, takže už nadále to byl císař Svaté říše německé a tento titul definitivně padl v roce 1866 po prusko-rakouské válce. Titul císaře Rakouského tudíž Ferdinand V. chápal historicky správně !