Jdi na obsah Jdi na menu
 


ALIANCE ODHODLANÝCH SE VŠEMI OBČANY BEZ ROZDÍLU

11. 10. 2012

JEN DÁL NÁRODE JEN DÁL

JAN NERUDA

P Ř E S DĚTSKÉ N E M O C I M Y Š L E N K Y  S I  N A Š L Y C E S T U ....

TÝDENÍK DEMOKRATICKÝCH A OBČANSKÝCH INICIATIV NÁRODA .

ZŘIZOVATEL : NÁRODNÍ LISTY INTERNET

ODKAZY : NÁRODNÍ MYŠLENKA, NDS ( NÁRODNÍ DEMOKRACIE) , FACEBOOK NÁRODNÍ LISTY-NM , KLUB MALDÉ GENERACE-ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE

---------------------------------------------

SPOLUPRÁCE : OSLOVENÉ STRANY ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ 2005 ( NÉ PAROUBEK !!!!!!) ing. Vladimír Janko - Spolupráce ČMND s Občanskými aktivitami

ČESKOMORAVSKÁ REPUBLIKÁNSKÁ STRANA OLOMOUC

KŘESŤANSKO-SOCIÁLNÍ HNUTÍ ( DR. OGNAN TULEŠKOV)

MORAVSKÁ STRANA VENKOVA ( JAROSLAV BROŽ)

OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST  ( Václav Vorel mluvčí)

Český ráj , Occup.cz, IV.odboj , SK-DE do 4.10.2012 , NWOR podmíněně

NEZÁVISLÉ INICIATIVY OBČANŮ ( NIO ) signatáři Výzvy

OBČANÉ NESOUHLASÍCÍ S EGOISTICKÝMI POHLEDY SVÝCH MLUVČÍCH, KTEŘÍ ODMÍTLI SPOLEČNÝ POSTUP INICIATIV !

----------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE .

KOMUNIKÉ  PŘEDSEDY ČMND A MLUVČÍCH OS  Z 10.10 .2012 :

Probíhá těsná spolupráce na střešní organizaci Aliance ( pracovní název) občanských sil - viz Tiskové prohlášení v NL I a NM i ČMK ! - Obě organizace spolupracují a navzájem se informují.- Společný postup nevylučuje spolupráci na úrovni NIO !- ČMND osloví občany, kteří kritizují roztříštěnost občanských aktivit -Totéž je i v úmyslu OS .

SETKÁNÍ : VALENTA-VOREL-ZELENKA DNE 10.10.2012 PRAHA

 

PETICE
 
za prosazení
uzákonění závazného, občany vyvolatelného, všeobecného a celostátního referenda
dle čl. 2, odst. 2 Ústavy ČR a
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“)
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 
 My, řádní a odhodlaní občané ČR, respektující plně právní řád ČR, jsme si vědomi, že v souladu s platnou legislativou ČR mají občané právo podílet se na správě veřejných věcí přímo a také svobodnou volbou svých zástupců (čl. 21 Listiny). Víme, že naše základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné (čl. 1 Listiny).
V souladu s Listinou, ale i v souladu s mezinárodními smlouvami o lidských právech a svobodách, která jsou součástí právního pořádku, mají aplikační přednost před zákonem a tato „ústavní garance“ je závazná pro veškeré orgány státní moci. Právní řád pro tato práva však dosud nedisponuje platným nástrojem pro přímou demokracii, kterým by občané ČR mohli tohoto práva využívat. Je proto nutné, aby vzniklo jako nástroj moci referendum, jehož prostřednictvím může občanská iniciativa závazně uplatnit svá práva. Proto, v souladu s výše citovanou legislativou si uvědomujeme, že naše požadavky na práva, jež povyšují prvky demokracie o vyšší právní sílu a účinnost do práva jako takového, nemůže omezovat ani jakýkoliv orgán státní správy, tedy ani zvolený Parlament ČR, protože by tím omezoval v rozporu s Listinou naše základní práva plynoucí z Ústavy ČR.
Náš požadavek totiž vychází z práva posílení demokratických principů platných nejen v ČR, ale i ve státech Unie.
Za řešení ve věci považujeme: Okamžité vyhlášení závazného celostátního referenda ad hoc s otázkou:
Požadujete uzákonění závazného, občany vyvolatelného, všeobecného a celostátního referenda, které bude zapracováno do platné legislativy ČR a jejího ústavního a právního pořádku?“
 
Za občany ČR tímto děkujeme.
Dáno a zahájeno v Hradci Králové a dalších městech a obcích České republiky dne 6. 6. 2012.
 
Pe t i č n í   v ý b o r :  
Mgr. Henychová Kateřina, Durychova 1393, 500 12 Hradec Králové 12
Tomec Josef, Jana Masaryka 1354, 500 11 Hradec Králové 12
Ing. Vebr Jiří, Štefánikova 324/23, 500 11 Hradec Králové 11
  
Z a s t u p o v a t  petiční výbor  při jednání se státními orgány a médii je oprávněn:
Ing.Vebr Jiří, doručovací adresa : Štefánikova 324/23, 500 11 Hradec Králové,
trvale bytem Na výsluní 170,  503 03 Holohlavy, okr. Hradec Králové,
tel.: +420 608 566 088, e-mail: ji.ve@centrum.cz
 
Zásady pro vyplňování petičního archu:
1) všechny údaje je nutno vyplňovat čitelně, hůlkovým písmem (mimo podpisu)
2) podpis musí být celým jménem
3) veškeré údaje je nutné vyplnit celé - příjmení, jméno, ulice, město - nelze použít zkratku (správně pouze např.: Hradec Králové)
4) v podpisovém archu není dovoleno škrtat či přepisovat. V případě chyby je nutno vyplnit nový řádek. Chybně vyplněný řádek není započítán mezi platné podpisy
5) nikdo nesmí být k podpisu petice nucen
 
Vzor vyplnění:

Více zde: 
ZVEŘEJŇUJEME STANOVISKA JEDNOTLIVÝCH INICIATIV  

 

 

http://www.petice6612.cz/

Občanská sounáležitost iniciuje vznik
Aliance sil pro zahájení transformace České republiky
 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                V Plzni 5. října 2012
 
Ve čtvrtek 13. září se konala v Praze strategická porada vedení iniciativy Občanská sounáležitost, přípravného výboru stejnojmenného hnutí a výboru pro vznik Nadačního fondu pro obnovu reálné ekonomiky a soběstačnosti České republiky.
 
Jednání potvrdilo směřování aktivit formulovaných v Poslání Občanské sounáležitosti. Zejména nutnost vzniku transformačního politického subjektu/hnutí jako výkonného nástroje jednání
o koordinaci vzniku celonárodní Aliance sil pro transformaci ČR. Byl odsouhlasen hodnotový základ hnutí a věcný obsah dokumentů pro řádnou registraci.
 
Současně byl přijat scénář kroků pro vyjednávání shody s lídry všech klíčových skupin obyvatel ČR, občanských iniciativ a politických subjektů k vyvolání změny volebního zákona a nových voleb. Byla zdůrazněna potřeba zajištění svobodného a pravdivého informování občanů o stavu země a inovačního přístupu k transformaci společnosti.
 
Občanská sounáležitost preferuje celonárodní sjednocení sil, postavené na inovačním a tvůrčím přístupu a spojení schopných, odvážných občanů a prostředků na zahájení proměny země. Byly proto upřesněny kroky probíhajícího projektu „Obnovení zdravého jádra národa“, jehož cílem je vytvoření silné občanské společnosti a plynulý, nenásilný, ale důsledný přechod k Vládě národního smíření a obnovy České republiky.
 
Přítomní účastníci strategické porady považují za prioritní a aktuální prověřit rozsah a vážnost vůle občanů k převzetí zodpovědnosti za proměnu společensko-ekonomického uspořádání a jejich odvahu k otevřené komunikaci, sebereflexi a zahájení přechodu ke společné práci a tvorbě nové společenské smlouvy.
 
Za přípravný výbor vzniku hnutí Občanská sounáležitost:
Václav Vorel, Jan Michael Kubín, Oldřich Lukáš
 
Ing. Jan Ečer – předseda přípravného výboru Nadačního fondu
pro obnovu reálné ekonomiky a soběstačnosti České republiky
 
Spojení pro poskytnutí dalších informací: sounalezitost@vykroceni.cz, telefon 733 127 170
 

Náhledy fotografií ze složky OSOBNOSTI -SLAVNÍ SPOLUOBČANÉ

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář